FAQs Complain Problems

समाचारः

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०८० ८०/८१ 05/15/2024 - 14:21 PDF icon स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०८०.pdf
विनियोजन ऐन २०८०।०८१ ८०/८१ 02/18/2024 - 14:13 PDF icon 2. विनियोजन ऐन २०८०।०८१ राजपत्र फाइनल .pdf
आर्थिक ऐन, २०८०।०८१ ८०/८१ 02/18/2024 - 14:13 PDF icon 1. आर्थिक ऐन, २०८०।०८१ फाइनल.pdf
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाकको खेलकुद विकास ऐन २०७९ ७९/८० 02/18/2024 - 14:09 PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाकको खेलकुद विकास ऐन २०७९
आ.व. २०७८/०७९ मा बनेको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डको संग्रह ७८-७९ 02/18/2024 - 14:08 PDF icon उपाध्यक्ष संग गर्भवती आमा र शिशु पोषण कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७९, PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिका, नागरिक स्वास्थ्य-बीमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९, PDF icon ब्याक-हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
आ.व. २०७७/०७८ मा बनेको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डको संग्रह ७७/७८ 02/18/2024 - 14:05 PDF icon औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली, २०७७-०६-०४.pdf, PDF icon कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon गुणस्तरीय जीवनस्तरका लागि आवास सुधार सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८.pdf
आ.व. २०७६/०७७ मा बनेको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डको संग्रह भाग २ ७६/७७ 02/18/2024 - 14:03 PDF icon 35. कृषि प्रवर्द्धन कोष संचालन निर्देशिका २०७६.pdf
आ.व. २०७६/०७७ मा बनेको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डको संग्रह ७६/७७ 02/18/2024 - 13:59 PDF icon 25. बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६.pdf, PDF icon 26. छात्रवृत्ति ब्यवस्थापन कार्यबिधि , २०७६.pdf, PDF icon 27. बसाइ सराइ जानेलाई वाईवाई आउनेलाई दुहुना एक गाई कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ०७६.pdf, PDF icon 28. मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon 29. मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६-०८-0०४.pdf, PDF icon 30. कृषि व्यवसाय संचालन निर्देशिका २०७६.pdf, PDF icon 31. सिंचाई तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण निर्देशिका, २०७६.pdf, PDF icon 32. समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf, PDF icon 33. गाउँपालिका स्तरीय कृषि कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ०७६.pdf, PDF icon 34. सरसफार्इ तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
आ.व. २०७५/०७६ मा बनेको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डको संग्रह भाग २ ७५/७६ 02/18/2024 - 13:56 PDF icon 21. कृषि पशु मत्स्य प्रसासर निर्देशिका प्रस्तवित २०७५.pdf, PDF icon 22. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon 23. खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७६.pdf, PDF icon 24. चालू कोष स्थापना तथा विउ पुँजी परिचालन कार्यविधि २०७६.pdf
आ.व. २०७५/०७६ मा बनेको कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डको संग्रह ७५/७६ 02/18/2024 - 13:55 PDF icon 11. उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon 12. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon 13. समहू समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि – २०७५.pdf, PDF icon 14 आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड, २०७५.pdf, PDF icon 15. मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon 16. विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon 17. सार्वजनिक-निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf, PDF icon 18. शिक्षक नियुक्ति पदपुर्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon 19. अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परीचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon 20. बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages