FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निःशुल्क सीपमुलक तालिमको अवसर

निःशुल्क सीपमुलक तालिमको अवसर

फर्म भर्ने स्थानः गाउँपालिकाको कार्यालय, जोरपाटी धनकुटा

नोटः फर्म भर्ने आवेदकले एउटा फोटो र नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य ल्याउनुपर्नेछ ।

Pages