राहत सामाग्री आपुर्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना ।