राहत सामाग्री आपुर्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।