बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको जानकारी प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।