FAQs Complain Problems

करदाता महानुभावहरूमा छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सूचना !!!

सम्पति कर, भूमि कर र व्यवसाय करमा १० % छुट ।
कर छुट ।

आर्थिक वर्ष: