ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:58 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:55 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५
ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:54 PDF icon ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:45 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:39 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
सार्वजनिक-निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:10 PDF icon सार्वजनिक-निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:05 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५
मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 13:04 PDF icon मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७६ ७५/७६ 06/16/2019 - 12:51 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७६
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन छथर जोरपाटी -२०७५ ७५/७६ 06/16/2019 - 12:47 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन छथर जोरपाटी -२०७५.pdf

Pages