प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना !!!

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको  लागि निवेदन दिने बारेको सूचना !!!

 

 

 

 

आर्थिक वर्ष: