स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको बारे अनुशिक्षण कार्यक्रमको केही झलक