प्रथम चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको केही झलक